A t/m Z Dagopvang

A t/m Z 0-4 jaar

Wij hebben een A t/m Z opgesteld zodat u gemakkelijk informatie terug kunt vinden over belangrijke onderwerpen binnen de opvang.

Natuurlijk is het fijn om te weten wat voor u de maandelijkse kosten zijn voor de kinderopvang. Met behulp van onze rekentool ziet u direct wat de kosten zijn in uw eigen situatie.

Aanmelden voor kinderopvang bij 't Kickertje kunt u doen via het inschrijfformulier.

Aanmelding en de bevestiging

Als u uw kind via onze website aanmeldt ontvangt u direct een bevestiging per e-mail.

Telefonische inschrijving is niet mogelijk.

Wij streven er naar u binnen twee weken na inschrijving een aanbod te doen. Voor de naschoolse opvang doen wij ongeveer 6 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de plaatsing een aanbod.

Mocht er geen plek zijn op de door u gewenste dagen of locatie, dan bespreken wij met u de alternatieven tenzij u aangeeft dat dit niet wenselijk is.

Er zijn regels voor het aantal kinderen per medewerker in de dagopvang.

In de dagopvang moet er één pedagogisch medewerker per drie aanwezige kinderen tot 1 jaar zijn, één medewerker per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt een gemiddelde berekend. In een groep met alleen 2 en 3-jarigen kan één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen worden ingezet. Bijvoorbeeld in de Peuterwerkplaats of de peutergroep de Guppies op de locatie Warmoesland.

In de buitenschoolse opvang is er per tien kinderen één pedagogisch medewerker aanwezig, of vanaf 7 jaar een medewerker per twaalf kinderen.

In een groep van kinderen van 8 jaar en ouder mogen 30 kinderen worden opgevangen mits de ruimte toereikend is. Hier zijn drie gediplomeerden aanwezig.

De activiteiten waar we in de dagopvang aandacht aan besteden zijn de traditionele feesten, zoals Sinterklaas, carnaval en het kerstfeest.

Een keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Deze vindt meestal plaats in de maand september of oktober.

De ouderavond wordt mede georganiseerd door de oudercommissie. De data van de verschillende activiteiten worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Extra activiteiten

Gedurende het jaar worden aanvullend op de dagelijkse activiteiten, diverse extra activiteiten georganiseerd voor de kinderen die de dagopvang bezoeken.

Aan alle activiteiten kan worden deelgenomen zonder extra kosten. De activiteiten vinden plaats tijdens opvangtijd. De medewerkers kiezen in overleg welke kinderen deelnemen aan een activiteit. Wij proberen zo veel mogelijk kinderen deel te laten nemen aan de activiteiten. Kijk voor de meest actuele informatie over de aangeboden activiteiten.

Ook voor de kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken wordt twee keer per jaar een aantrekkelijk activiteitenprogramma aangeboden.

Afscheid nemen kan zowel voor kinderen als voor ouders moeilijk zijn.

Probeer het kort te houden, maar zeg altijd dat u weggaat. U wordt door uw kind en de pedagogisch medewerker uitgezwaaid.

Dit gaat best wel eens gepaard met een traan, maar de medewerker troost uw kind direct, wat bovendien de vertrouwensrelatie tussen kind en medewerker verbetert.

Baby’s vanaf ca. 7 maanden beseffen in meer of mindere mate ook wat er om hen heen gebeurt. Het is daarom ook belangrijk om van hen duidelijk afscheid te nemen.

Bezoekt uw kind een dag het kinderdagverblijf niet, meldt ons dit dan tijdig. Natuurlijk geldt dit ook voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Alle telefoonnummers vindt u bij de locaties.

 

Kindercentrum ‘t Kickertje is aangesloten bij de brancheorganisatie Kinderopvang. Sinds 1 januari 2016 zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Aanvullend op deze voorwaarden heeft de Stichting Kinderopvang 't Kickertje een aantal aanvullende voorwaarden opgesteld. Op alle plaatsingen zijn deze voorwaarden van toepassing.

Is uw kind allergisch, meld dit bij de pedagogisch medewerkers.

Zij maken een aantekening op de kindkaart. Bij speciale voeding (afwijkend van het standaardpakket) dient u dit zelf mee te geven voor uw kind(eren).

Zie ook medicijngebruik en dieet.

In het geval van bijzondere omstandigheden wordt contact opgenomen met de op het verblijf bekende contactpersoon. In eerste instantie bent u dat als ouder/verzorger. Indien mogelijk vragen wij altijd een extra telefoonnummer, een zogenaamd noodtelefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt gebeld als de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. Er moet altijd een contactpersoon bereikbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook eventuele wijzigingen aan de pedagogisch medewerkers door te geven. De pedagogisch medewerkers zorgen dat de wijziging(en) door de administratie verwerkt worden op de kindkaart(en).

 
Voor alle groepen geldt dat kinderen tussen 08.00 uur en 09.00 uur kunnen worden gebracht, of wanneer u daarvoor een contract heeft vanaf 07.00 uur of 07.30 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden opgehaald, of wanneer u daarvoor een contract heeft om 18.30 of 19.00 uur. Voor de kinderen in de groep is het prettig als u zich aan deze tijden houdt. Ook is het mogelijk om op incidentele basis, tegen vergoeding, uw kind(eren) vroeg te brengen of laat te halen. De pedagogisch medewerkers worden hierover wel graag vooraf geïnformeerd.

De baby- en verticale groepen hebben een iets minder strikte dagindeling dan de peutergroep, maar ook daar horen we graag wanneer een kind later komt dan 09.00 uur of eerder wordt opgehaald, bijvoorbeeld in verband met consultatiebureaubezoek.

De Stichting Kinderopvang 't Kickertje is aangesloten bij de Verwijsindex Haaglanden. De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten in de regio Haaglanden. Hierbij zijn aangesloten: welzijnsinstellingen, jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg, scholen en kinderdagverblijven. Al deze organisaties kunnen een signalering doen bij de Verwijsindex. Een signalering wordt gedaan bij een vermoeden dat een kind in zijn/haar ontwikkeling bedreigd wordt. Als 2 of meer organisaties een signalering doen kan er sneller en gerichter samengewerkt worden in de hulp en begeleiding aan een kind.

Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over signalering (maar hoeven hier geen toestemming voor te geven). Op de Verwijsindex is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Meer informatie is te vinden op de website. In Den Hoorn is op het Julianaplein een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevestigd. In de kernen Den Hoorn en Schipluiden werkt ’t Kickertje nauw samen met het CJG. Ook de basisscholen en peuterspeelzalen werken samen. Dit alles om met elkaar tot een betere communicatie en samenwerking te komen. Zodat eenduidige informatie richting ouders/verzorgers ontstaat vanuit de verschillende organisaties. Dit alles natuurlijk in het belang van de kinderen. Wilt u een vraag stellen aan het CJG of een afspraak maken? Belt u dan tijdens kantooruren met 088 – 054 99 00.

 
In het mondelinge contact vindt een overdracht plaats. Daarnaast is er een schriftelijke rapportage. Zaken betreffende verzorging, tijdstippen van eten, drinken, slapen en ontlasting worden elke dag genoteerd per baby (0-1 jaar) op een (white)bord in de babygroep en verticale groepen. Voorts wordt er een dagrapportage van de gehele groep bijgehouden. Deze ligt of hangt aan het einde van de dag ter inzage voor eenieder in de groep. Deze rapportage gaat in op wat de kinderen die dag beleefd en gedaan hebben in of met de groep of met elkaar.

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om zelf het tijdstip van 1e voeding, hoeveelheid voeding en opstaan te vermelden op het bord.

 
Er is geen ruilregeling van toepassing.

Wel kunt u bij tijdig afmelden, 4 weken voorafgaand aan een afwezigheid, een of meerdere tegoed(dag) ontvangen. E.e.a. afhankelijk van uw contractvorm. Het tegoed kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingezet door middel van het aanvragen van een "extra" opvangdag via het ouderportaal of de Kickertje app. Altijd onder voorwaarde dat de groepsomstandigheden dit toelaten. Dit betekent dat het maximaal aantal op te vangen kinderen niet mag worden overschreden. De inzet van een tegoed is een service en geen recht. Het 52 weken contract biedt de meeste flexibiliteit.

Alle spelregels kunt u terug lezen in het document Informatie en tarieven 2021.

 

Bij beëindiging van de opvang vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen, zodat wij onze kwaliteit kunnen waarborgen en waar mogelijk verbeteren. Tevens is een evaluatiegesprek mogelijk. De pedagogisch medewerkers informeren of u hierin geïnteresseerd bent.

 

Wanneer uw kind nog uit een fles drinkt, moet u zelf zorgen dat deze aanwezig is op ’t Kickertje. Ook wanneer uw kind een speentje heeft, moet u zelf zorgen dat deze aanwezig is en regelmatig vervangen wordt op het kinderdagverblijf. Bij het slapengaan vinden alle kinderen het fijn als ze hun eigen knuffel hebben, denkt u hier vooral aan.

 

Er is geen ruimte op dit moment (2022/2023) voor flexibele plekken in onze opvang.

 

Gedurende het jaar worden er foto’s gemaakt van allerlei activiteiten. De foto's worden met u gedeeld via het ouderportaal. Wij vragen u bij de start van de opvang of u akkoord gaat met het fotograferen en filmen van uw kind(eren). In de nieuwsbrief worden wel foto’s geplaatst, de nieuwsbrief wordt niet gepubliceerd op de website, maar alleen aan alle Kicker-ouders verspreid. Regelmatig plaatsen wij ook berichten op Facebook. Kinderen worden nooit met de gehele naam genoemd in combinatie met de plaatsing van een foto. Heeft u bezwaar tegen plaatsing, wilt u ons dan informeren.

 

Sinds juni 2009 is Kindercentrum ’t Kickertje HKZ gecertificeerd. Een HKZ-keurmerk betekent dat de kinderopvang voldoet aan belangrijke kwaliteitseisen. Deze eisen worden jaarlijkse getoetst tijdens de interne en externe audit. Tijdens deze audits bekijkt de auditor of alle processen voldoen aan de eisen en verlopen zoals ze behoren te gaan. Om dit goed te toetsen wordt op verschillende plaatsen gekeken in dossiers en observaties. De auditor heeft geheimhoudingsplicht en kijkt niet de naar de inhoud, maar of het dossier voldoet aan de eisen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de pedagogisch medewerkers op de groep. Het belangrijkste is dat u en uw kind centraal staan. Dit uit zich onder meer in de afspraken die ’t Kickertje met u maakt. Bijvoorbeeld over de omgang en communicatie met u en uw kind. Deze afspraken zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek en worden dagelijks door de medewerkers in praktijk gebracht. Om goede zorg te kunnen bieden, voldoet ’t Kickertje ook op andere gebieden aan de eisen, zoals opleiding, hygiëne, speelmateriaal, enzovoort.

 

Wanneer er hoofdluis is geconstateerd bij één van de kinderen op het dag- of buitenschoolse opvangverblijf zullen wij hiervan melding maken. Wij vragen u uw kind(eren) direct op te halen en te behandelen. Na behandeling is/zijn uw kind(eren) weer van harte welkom. Uiteraard nemen wij als kindercentrum ook de nodige maatregelen. Wanneer u bij uw eigen kind(eren) hoofdluis constateert en behandeld heeft, kan uw kind de opvang gewoon bezoeken. Wij vragen u wel hiervan melding te maken bij de medewerkers, zodat zij extra alert kunnen zijn. In de buitenschoolse opvang maken wij gebruik van bewaar(luizen)zakken. De bewaar(luizen)zakken zijn groot genoeg om alle spullen van uw kind in te stoppen. De bewaar(luizen)zakken worden verstrekt door ons kindercentrum en blijven ons eigendom. De zakken worden, indien nodig, gewassen. Op de site www.rivm.nl vindt u de meest recente informatie terug over de behandeling van luizen.

 

Het veiligheidsbeleid van de Stichting Kinderopvang 't Kickertje vloeit voort uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s die kinderen op het gebied van veiligheid en gezondheid kunnen lopen bij de Stichting. De inventarisatie bevat een inschatting van de grootte van een risico en geeft aan wat er aan dit risico gedaan wordt door de Stichting binnen welke termijn. De Stichting Kinderopvang 't Kickertje is verplicht de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid jaarlijks uit te voeren. De oudercommissie heeft adviesrecht over de uitgevoerde risico-inventarisatie.

 

Indien het aantal kindplaatsen in een groep niet volledig bezet is kunt u op aanvraag gebruik maken van incidentele opvang. Aanvragen hiervoor verlopen via het ouderportaal/de Kicker-app. De afdeling planning bepaalt in overleg met de groep en eventueel leidinggevenden of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Het uurtarief voor incidentele opvang is gelijk aan het tarief van uw opvangcontract. Maakt u alleen gebruik van opvang tijdens de schoolvakanties dan is het uurtarief € 9,69. Voor een schoolvakantie kunt u een extra dag aanvragen. Dit wordt nagefactureerd op basis van hele dagen opvang € 96,90 (10 uur).

 

Wij gaan er van uit dat kinderen die ’t Kickertje bezoeken ingeënt zijn (of voornemens ingeënt te worden) volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Wanneer dit niet het geval is, maken wij een afspraak met u voor een gesprek. Daarin wordt besproken dat inenting van het aangemelde kind belangrijk is in het kader van de veiligheid van andere (jonge) kinderen in onze kindercentra. Wanneer u vasthoudt aan het besluit niet te vaccineren, beraden wij ons op de plaatsing en kan dit betekenen dat er niet geplaatst wordt. 

 

Jaarlijks geven wij een digitaal informatieboekje uit. In dit boekje vindt u alle informatie die voor u en uw kind van belang zijn. Het boekje is op aanvraag in een printversie verkrijgbaar.

 
De Stichting Kinderopvang 't Kickertje is vanaf januari 2016 verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang.

Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken, bijvoorbeeld over de verzorging van uw kind, de wijze waarop u te woord bent gestaan of de veiligheid van de locatie stellen wij het op prijs en vinden het belangrijk wanneer u contact zoekt met een van de medewerkers. U kunt ervoor kiezen met de pedagogisch medewerkers dan wel leidinggevende dan wel de directeur te praten. In gezamenlijk overleg is veel op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kunt u als ouder/verzorger een officiële klacht indienen. U dient dit altijd schriftelijk te doen en binnen twee maanden na constatering van het gebrek aan handelen. Lukt het niet de klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket kinderopvang. Het Klachtenloket Kinderopvang is vanaf 1 januari te bereiken via www.klachtenloket-kinderopvang.nl, info@klachtenloket-kinderopvang.nl of op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0900-1877 (€ 0,20 per gesprek (redactie: d.d. 31.12.2015 is de website nog niet beschikbaar en verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie).

Het reglement en de procedure voor het indienen van een klacht vindt u via https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/. In de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie Kinderopvang leest u in artikel 19 en artikel 20 meer over de klachtenprocedure en de klachtenregeling voor kinderopvang. De algemene leveringsvoorwaarden ontvangt u bij plaatsing van uw kind(eren), maar zijn tevens te vinden op onze website.

 
De kinderen op ’t Kickertje doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Wij raden dan ook aan uw kind niet de allernieuwste kleding aan te doen. Wij proberen te voorkomen dat kleding vuil wordt of kapot gaat. Tijdens het verven dragen de kinderen daarom altijd schorten. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. De verf- en lijmproducten zijn in principe uitwasbaar. Dit geldt voor zowel kinderen in de dag- als buitenschoolse opvang. Voor elk kind moet een extra kledingset aanwezig zijn op ’t Kickertje. Tevens dient alle kleding en vooral schoeisel gemerkt te zijn (bijvoorbeeld initialen). Om het voor alle kinderen, met name voor de allerkleinsten die over de grond kruipen, rollen of spelen, zo hygiënisch mogelijk te houden, is de huisregel dat alle kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken op slofjes lopen. De ouders moeten ervoor zorgen dat een paar sloffen meegegeven wordt of aanwezig is op ’t Kickertje.

Voor de ouders die de kinderen halen en brengen zijn in de hal van de verschillende locaties blauwe oversloffen aanwezig, zodat iedereen op een hygiënische manier de verblijfsruimtes van de kinderen kan betreden. Schoenen en/of sloffen kunnen geplaatst worden in de kastjes op de gang. Bij het zoekraken en/of beschadigen van kleding, schoeisel speelgoed en andere persoonlijke eigendommen kunnen bestuur of medewerkers niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Kindercentrum ’t Kickertje is HKZ gecertificeerd.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van ‘t Kickertje voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen.

Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Jaarlijkse toetsing HKZ - Certificering

Jaarlijks vindt een (externe) controle audit plaats waarin ’t Kickertje getoetst wordt aan het HKZ-schema. Voorafgaand aan de externe audit vindt een interne audit plaats.

Aan de hand van deze interne audit wordt er steekproefsgewijs gekeken of er binnen het Kickertje wordt gewerkt volgens ons eigen kwaliteitssysteem en of wij nog voldoen aan de HKZ-eisen.

 

Luiers worden door ’t Kickertje verstrekt. Indien u wilt afwijken van het merk luiers (Kruidvat) dient u deze zelf mee te brengen.

 

Kijk bij het kopje Voeding

 

Ieder kind heeft een eigen mandje. In dit mandje zitten de persoonlijke spullen, zoals een speentje, een knuffel en de extra kledingset.

 
Indien uw kind bepaalde medicijnen gebruikt of zich aan dieetregels moet houden in verband met allergie of andere redenen, dan vernemen wij dit graag van u. Bij speciale voeding dient u dit zelf mee te geven voor uw kind(eren). Ook de wijze van toediening, de vervanging van de medicatie i.v.m. het verstrijken van de houdbaarheidsdatum of de eventuele leefregels krijgen wij graag van u te horen tijdens het kennismakingsgesprek of de wenperiode. U krijgt van ons een medicijnformulier ter ondertekening aangeboden. U kunt dit formulier ook thuis invullen.

Het formulier is te vinden op onze website: www.kickertje.nl onder het kopje formulieren en downloads. Dit is zowel prettig voor u en voor ons als geheugensteuntje, zodat we zeker weten zo goed mogelijk op het individuele kind in te spelen. Medische handelingen mogen en kunnen niet door de pedagogisch medewerkers verricht worden. Onze medewerkers mogen geen zetpillen en zelfzorgmiddelen toedienen, tenzij de (huis)arts dit schriftelijk heeft aanbevolen. Kijk ook bij het kopje Voeding.

 

’t Kickertje werkt met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.  Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Binnen onze organisatie zijn twee aandachtsfunctionarissen aangesteld die medewerkers scholen en ondersteunen bij het signaleren en bespreekbaar maken van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij ’t Kickertje worden alle kinderen geobserveerd volgens een door ons zelf ontwikkelde methode, het zogenaamde kicker-kind-dossier. Wij kijken naar het welbevinden van het kind op de groep en monitoren de ontwikkeling. Deze observatie vindt jaarlijks plaats door de mentor van het kind. Daarna vindt een gesprek plaats met de ouder(s) / verzorger(s) om de bevinden te delen en te bespreken. Voor de vierde verjaardag wordt geen kinddossier ingevuld maar een overdrachtsformulier (zie overdracht naar de basisschool). Kinderen die starten op ’t Kickertje, zowel in de dag- als naschoolse opvang, worden direct bij de start van de plaatsing geobserveerd en de bevindingen worden na drie maanden met ouder(s) / verzorger(s) besproken. De kindgegevens worden dan nogmaals gecheckt tijdens dit gesprek en zo nodig aangepast.

Kinderen vanaf de basisschool leeftijd vullen ook een eigen vragenlijst in. Zij kunnen aangeven hoe zij zich voelen op de bso, wat ze leuk vinden en wat ze eventueel missen.

 
De standaard openingstijden van ons kindercentrum zijn van 07.30 - 18.30 uur (dagopvang). Onze bso's zijn tot 18.30 uur open (schoolvakanties van 08.00-18.30 uur). Verlengde opvang of voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur ’s ochtends). Het uurtarief voor verlengde opvang is gelijk aan het standaard uurtarief (zie tarievenlijst). Het is mogelijk, wanneer tijdig aangekondigd, gebruik te maken van verlengde opvang tegen het incidentele uurtarief. Bijvoorbeeld; u neemt standaard opvang af, maar u brengt in overleg uw kind om 07.05 uur naar de dagopvang. U ontvangt dan een factuur voor verlengde opvang van een half uur.

Kinderen die vanaf 07.00 uur komen krijgen een ontbijt. Het ontbijt is bij de opvangprijs inbegrepen.

Op woensdag is er op twee locaties buitenschoolse opvang. In Den Hoorn is dit in gebouw het Lint, locatie Achterdijkshoorn en in Schipluiden op de Burgemeester van Gentsingel.

 

De dagopvang eindigt rond de vierde verjaardag van uw kind per de 15e of de laatste van de maand. Voor de buitenschoolse opvang is dit een datum rond de 13e verjaardag (altijd de 15e of de laatste van de maand) De einddatum vindt u in het contract. Is deze datum juist dan hoeft u niet op te zeggen. Wilt u de opvang eerder beëindigen? Of wilt u minder dagen opvang? Dan kunt u het contract opzeggen of aanpassen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand per iedere willekeurige dag van de maand. U kunt de plaatsing schriftelijk opzeggen via info@kickertje.nl. Voor meer informatie zie ook onze algemene en aanvullende voorwaarden.

 

Twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Deze avond is zowel voor dag- als buitenschoolse opvang bestemd. Afhankelijk van het onderwerp is het mogelijk dat er een aparte avond voor dag- en/of buitenschoolse opvang georganiseerd wordt.

 
De oudercommissies bestaan alleen uit ouders en/of verzorgers van kinderen die op het kinderdagverblijf (KDV) of op de buitenschoolse opvang (BSO) zitten.

Wat zijn onze doelen, taken en verantwoordelijkheden?

Onze belangrijkste doelstelling is het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders en/of verzorgers die een locatie van ’t Kickertje bezoeken. Daarnaast bewaken we de kwaliteit van de kinderopvang. Dat doen we door het bestuur van de Stichting Kinderopvang 't Kickertje gevraagd en ongevraagd te adviseren over:

● Voedingsaangelegenheden

● Openingstijden

● VVE

● (Wijziging van de) klachtenregeling

● Wijziging van de prijs van kinderopvang

● Pedagogisch beleid

De groepsraad, die bestaat uit de vier voorzitters van de oudercommissies en een secretaris, coördineert de werkzaamheden van de oudercommissies. Wat organiseren we allemaal? Eenmaal per jaar organiseren we met alle lokale oudercommissies en in overleg met de leiding van ’t Kickertje een ouderavond. En een paar keer per jaar kopen we leuke attenties voor de medewerkers. Ook kopen we de cadeautjes voor de verjaardag van uw kind(eren). Hoe komt u te weten wat we bespreken? Eens in de zes weken komen we bij elkaar en regelmatig is daar een leidinggevende van ’t Kickertje bij. We informeren u regelmatig over de uitkomsten van ons overleg via een stukje in de nieuwsbrief van ’t Kickertje. De notulen van ons overleg kunt u op verzoek ontvangen. Verder is er één tot twee keer per jaar overleg tussen de voorzitters van de oudercommissies en het bestuur van de Stichting Kinderopvang 't Kickertje. Wat vragen we van u? Een keer per jaar vragen we aan alle ouders en/of verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage: € 12,50 per jaar voor het eerste kind, € 20,- bij twee kinderen en € 25,-- bij drie kinderen. Daarmee kunnen we verjaardagscadeautjes voor de kinderen kopen en de medewerkers af en toe verrassen. Als u een bijdrage wilt geven, dan kunt u die overmaken op NL06INGB0006992351 ten name van oudercommissie ’t Kickertje, Den Hoorn. Vermeld daarbij voor- en achternaam van het kind/de kinderen, de groep en de locatie.

E-mailadressen van de lokale oudercommissies 

Het Lint LOC.hetlint@gmail.com

Warmoesland loc.warmoesland@gmail.com

Mariaschool Oranje Nassauplein LOC.mariaschool@gmail.com

LTC en Burgemeester van Gentsingel: LOC.schipluiden@gmail.com

Hebt u vragen, opmerkingen of een goed idee? Of wilt u lid worden van een oudercommissie? Stuur dan een mailtje naar een van bovenstaande e-mailadressen.

 
Bij 't Kickertje werken wij met een Ouderapp/ouderportaal. Het ouderportaal is een extra communicatiemiddel tussen medewerkers en ouders. Op Youtube vindt u een filmpje met een korte uitleg.

Met het ouderportaal kunt u:

  • Foto's bekijken
  • Berichten versturen en ontvangen
  • Extra opvang aanvragen
  • Tegoeden inzetten/aanvragen (alleen van toepassing voor 52 weken contracten), bijvoorbeeld bij een schoolvrije dag.

Gedurende de opvang van uw kind worden foto's gemaakt en met u gedeeld. Standaard staat genoteerd dat u toestemming geeft voor het delen van foto's. Wilt u niet dat er foto's worden gedeeld dan kunt u dit aangeven tijdens het kennismakingsgesprek of via info@kickertje.nl. In dat geval worden er geen foto's gemaakt van uw kind (en gedeeld).

Voor de foto’s geldt dat op het moment dat een medewerker een foto markeert er verschillende mogelijkheden zijn hoe de foto gedeeld wordt:

  • Foto’s waar alleen uw kind op staat wordt in principe alleen met u als ouder gedeeld.
  • Foto’s waar meerdere kinderen op staan wordt gedeeld met de ouders van de kinderen die op de foto staan.
  • Wanneer het een groepsfoto betreft wordt deze foto gedeeld met alle ouders van de groep. 

Foto’s zijn alleen zichtbaar voor de ouders van de groep, waarbij we de ouders vragen integer om te gaan met de foto’s waar ze beschikking over krijgen.

Vanuit de app/het portaal bieden we GEEN mogelijkheid om foto’s te plaatsen op social media. Dit om te voorkomen dat ouders ongewenst foto’s met daarop andere kinderen online zetten.

De foto’s worden gepubliceerd in een afgesloten omgeving. Mensen zonder inlogcodes kunnen de foto’s dus niet zien. Uw kind zal NIET naar boven komen in de zoekresultaten van zoekmachines. 

Via een bericht aan de groep kunt u via het ouderportaal een praktische vraag stellen, u hoeft daarvoor niet meer te bellen. Dit zorgt voor meer rust op de groep. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind later komt vanwege een bezoek aan het consultatiebureau. Pedagogisch medewerkers kunnen op hun beurt gemakkelijk een algemene mededeling doen, bijvoorbeeld dat de kinderen hun lievelingsboek mee mogen nemen, of een extra set kleding vanwege een bezoek aan het park. Pedagogisch medewerkers kijken op vaste momenten of er berichten zijn, zij krijgen geen notificatie. Voor een urgente boodschap neemt u telefonisch contact op.

Het is niet mogelijk om wijzigingen in de overeenkomst door te geven via het ouderportaal. Dit blijft u doen via de afdeling planning via info@kickertje.nl of (015) 251 75 81 of (015) 251 75 80.

Download de Konnect ouderapp

Het ouderportaal heeft u altijd bij de hand met de Kickertje/Konnect ouder-app. Download hem (uiteraard) gratis in de App Store of de Play Store.

Heeft u geen mobiel apparaat tot uw beschikking dan kunt u inloggen via de computer.

Praktische informatie vindt u in de handleiding.

Wanneer uw kind de dagopvang verlaat wordt het overdrachtsformulier ingevuld. Dit formulier is bestemd voor zowel de basisschool als voor de buitenschoolse opvang (als u hiervan gebruik wilt gaan maken). De inhoud van het formulier wordt met u besproken. U tekent voor akkoord. Ook voor een overdracht van buitenschoolse opvang naar buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld van een kind wat van de Burgemeester van Gentsingel overgeplaatst wordt naar de locatie van LTC Keenenburg aan de Tiendweg in Schipluiden wordt dit formulier ingevuld en aan u voorgelegd ter ondertekening.

 

Iedere locatie heeft haar eigen pedagogisch beleidsplan met daar aan gekoppeld de werkwijze van de locatie.

 

Samenwerking Galjoen en Kickertje

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een plekje in de Peuter-kleutergroep, locatie het Lint in Den Hoorn. De peuter-kleutergroep is een samenwerking van openbare basisschool Het Galjoen en kindercentrum ’t Kickertje. Met deze groep willen wij de stap van kinderopvang naar onderwijs verkleinen door kinderen vanaf 3 jaar uit de kinderopvang samen te brengen met kinderen van vier jaar uit het onderwijs. Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang biedt meer kansen voor maatwerk, gericht op de individuele mogelijkheden behoeften van kinderen. Een 3-jarige kan worden geplaatst in deze groep via een plaatsing in de hele dagopvang (48 weken of 52 weken contract) en voor minimaal 2 dagen per week. Dezelfde informatie en spelregels zijn hier van toepassing. Voorwaarde voor een plaatsing in deze groep is dat uw kind als leerling is aangemeld bij Het Galjoen. De plaatsing in de Peuter-kleutergroep verloopt volgens de wettelijke eisen via de hele dagopvang van ’t Kickertje (08.00-18.00 uur). 

Het personeel van de Stichting Kinderopvang 't Kickertje is door de CAO- kinderopvang (artikel 18) en het contract verplicht zich te houden aan regels rondom de privacy en geheimhouding. Gegevens van ouders en kinderen worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt, opgeslagen, verstrekt en bewaard. Tijdens onze accountantscontroles en HKZ-certificering kan er door derden in onze administratie worden gekeken, dit betreft een financiële controle, of een toetsing van onze processen. Bij indiensttreding ontvangt iedere pedagogisch medewerker het gedragskompas en de beroepscode kinderopvang waarin ook regels rond de privacy opgenomen zijn.

Lees onze privacyverklaring om te weten te komen hoe wij omgaan bij 't Kickertje met de privacy van uw gegevens.

 

Mocht u problemen ondervinden over de opvang van uw kind(eren), de ontvangst ’s ochtends, de gang van zaken in het Kindercentrum of andere voorkomende zaken dan verwachten wij dat u hierover contact zoekt met de pedagogisch medewerker van de groep of de locatiemanagers van de locaties in Den Hoorn en Schipluiden. Wij willen graag dat er een open omgang is tussen ouders en werknemers op het Kindercentrum.

 
Er is geen ruilregeling van toepassing.

Wel kunt u bij tijdig afmelden, 4 weken voorafgaand aan een afwezigheid, een of meerdere tegoed(dag) ontvangen. E.e.a. afhankelijk van uw contractvorm. Het tegoed kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingezet door middel van het aanvragen van een "extra" opvangdag via het ouderportaal of de Kickertje app. Altijd onder voorwaarde dat de groepsomstandigheden dit toelaten. Dit betekent dat het maximaal aantal op te vangen kinderen niet mag worden overschreden.

De inzet van een tegoed is een service en geen recht. Het 52 weken contract biedt de meeste flexibiliteit.

Alle spelregels kunt u terug lezen in het document Informatie en tarieven 2020.

De kindercentra van ’t Kickertje zijn 52 weken per jaar geopend. Op feestdagen (Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst) zijn alle locaties van 't Kickertje gesloten. Bij een contract voor 48 weken opvang is de opvang gesloten in de zomervakantie (week 3, 4 en 5 van de schoolvakantie, deze periode wordt jaarlijks gecommuniceerd via de informatie en tarieven, en de week tussen Kerst en oud en nieuwjaar). Valt de opvangdag van uw kind(eren) op een feestdag dan kan deze dag niet worden omgezet naar een tegoed. U betaalt ook voor de opvang tijdens een vakantie of een feestdag. In beide gevallen ontvangt u wel kinderopvangtoeslag over deze niet afgenomen uren.
 
't Kickertje is gesloten voor alle opvangsoorten en soorten contracten tijdens de nationale feestdagen:

Op maandag 5 december (pakjesavond) sluiten onze locaties om 17.00 uur.

Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)

Woensdag 5 april 2023 studiedag personeel 't Kickertje

Maandag 10 april 2023 (2e Paasdag)

Donderdag 27 april 2023 (Koningsdag)

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)

Maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag)

Maandag 25 december 2023

Dinsdag 26 december 2023

Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes:

26 t/m 31 december 2022

24 juli t/m 11 augustus 2023  (weken 30, 31 en 32 - week 3, 4 en 5 van de zomervakantie) en

25 t/m 31 december 2023

 
 

Wanneer uw kind na 18.30 uur wordt opgehaald geldt een boete van € 20,- tot het eerste kwartier per kind (18.45 of19.00 uur). Voor ieder volgend kwartier wordt eveneens € 20,- gefactureerd. 

 
Jaarlijks vindt er een gesprek met ouders plaats. Dit gebeurt rond de verjaardag van uw kind. Het gesprek is niet verplicht. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de observaties die hebben plaats gevonden volgens onze methode Kickertje Kinddossier.

Standaard is er voor alle nieuwkomers in de dag- en naschoolse opvang een evaluatiegesprek drie maanden na aanvang van de plaatsing.

 
De verjaardag van de kinderen wordt feestelijk in de groep gevierd. Ouders zijn niet aanwezig bij de viering, wel kunnen er op verzoek foto’s gemaakt worden of gefilmd. Zowel in de dag- als buitenschoolse opvang wordt er niet getrakteerd. Wel zorgen wij voor een onvergetelijke verjaardag van het kind. Dit doen wij op passende wijze met een speciale activiteit en er wordt gezongen en muziek gemaakt. In de buitenschoolse opvang doen wij dit in overleg met het jarige kind. De kinderen mogen bij een verjaardag een cadeautje uitzoeken. Deze cadeaus worden aangeschaft door de oudercommissie van de locatie.
 
't Kickertje is 52 weken per jaar geopend.
 
't Kickertje is gesloten voor alle opvangsoorten en soorten contracten tijdens de nationale feestdagen:

Op maandag 5 december (pakjesavond) sluiten onze locaties om 17.00 uur.

Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)

Woensdag 5 april 2023 studiedag personeel 't Kickertje

Maandag 10 april 2023 (2e Paasdag)

Donderdag 27 april 2023 (Koningsdag)

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)

Maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag)

Maandag 25 december 2023

Dinsdag 26 december 2023

Voor de 48 weken contracten gelden de volgende sluitingsperiodes:

26 t/m 31 december 2022

24 juli t/m 11 augustus 2023  (weken 30, 31 en 32 - week 3, 4 en 5 van de zomervakantie) en

25 t/m 31 december 2023

 

Kinderen eten bij ons gezonde en gevarieerde voeding. We laten ze kennis maken met verschillende smaken en leren kinderen waar het eten vandaan komt. Dagelijks krijgen de kinderen allerlei soorten verse groente en fruit aangeboden en we betrekken de kinderen bij het schoonmaken en bereiden van hiervan. 't Kickertje staat geregistreerd als "wij werken aan gezonde kinderopvang" organisatie. Binnen 't Kickertje is Tanja Hak, beleidsmedewerker pedagogiek gediplomeerd Coach Gezonde Kinderopvang.
 
Alle voeding op ’t Kickertje wordt volgens een standaardpakket verstrekt. Voor baby’s betekent dit dat standaard flesvoeding of opvolgmelk (Nutrilon en Hero Baby – voorheen Frisolac) verstrekt wordt (Hero 1, 2 en 3). Wanneer het wenselijk is dat borstvoeding wordt gegeven dan moet verse moedermelk of bevroren moedermelk worden meegenomen in daarvoor bestemde fles of verpakking voorzien van een naam en datum. Moedermelk wordt hooguit één dag bewaard in de koelkast. Bevroren voeding in zakjes kunnen wij om hygiëneredenen niet accepteren. Wij adviseren, met name bij warmte, de moedermelk te vervoeren met een koelelement. Moedermelk wordt verwarmd in een flessenwarmer. Brood, melk, beleg, tussendoortjes, yoghurt worden verzorgd door ’t Kickertje. In de dagopvang krijgen de kinderen twee keer per dag een gezond tussendoortje; een keer vers fruit en een keer een cracker of rijstwafel met drinken. Rond 12 uur ’s middags krijgen de kinderen een broodmaaltijd met divers beleg zoals (smeer)kaas,kipfilet, appelstroop en pindakaas.

In de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen uit school wat te drinken. Daarnaast wordt er verspreid over de middag fruit en crackers gegeten. Ook eten de kinderen dagelijks rauwkost. Op woensdag- en vrijdagmiddag eten de kinderen die de buitenschoolse opvang de gehele middag bezoeken direct na schooltijd volkoren brood met divers beleg. In de schoolvakanties eten de kinderen ’s middags volkoren brood met divers broodbeleg zoals kaas, kipfilet, vegapaté, appelstroop of pindakaas. Soms wordt er met de kinderen iets speciaals gemaakt, zoals soep, pannenkoeken of worden er eieren gebakken. Wanneer uw kind de voorschoolse opvang bezoekt verstrekken we vanaf 07.00 uur een ontbijt. Als uw kind vanaf 07.30 uur gebruik maakt van de opvang gaan we ervan uit dat uw kind ontbeten heeft. Desgewenst kan een kopje thee of glas melk worden gedronken. Alle voeding is in de uurprijs verwerkt.

 

't Kickertje is een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) gecertificeerde instelling. Wij werken met de methode Uk en Puk. Uk en Puk is een methode die de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek van kinderen vanaf het tweede jaar goed kan begeleiden. Vanuit Jeugdgezondheidszorg kunnen kinderen doorverwezen worden om het VVE-programma te volgen. 

 
De Stichting Kinderopvang 't Kickertje heeft voor alle medewerkers een WA- en ongevallenverzekering afgesloten. Alle ouders moeten voor kinderen onder de 14 jaar een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Ouders blijven tijdens de opvangtijd aansprakelijk.

Eigendommen van kinderen Bij het zoekraken en/of beschadigen van kleding, schoeisel, speelgoed en andere persoonlijke eigendommen kunnen bestuur of medewerkers niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij onachtzaamheid en onzorgvuldigheid is bewezen. Wij adviseren u waardevolle spullen/kleding thuis te laten.

 

Tijdens het kennismakingsgesprek in het kindercentrum wordt een wenschema met u afgesproken. Dit wenschema is bedoeld om kinderen en ouders stapsgewijs vertrouwd te maken met het kindercentrum. Met name bij baby’s kan veelal worden volstaan met één keer wennen. Aan het wennen zijn geen kosten verbonden. Belangrijk om te weten is dat u tijdens de wenperiode als ouder/verzorger niet (volledig) beschikbaar bent voor uw werkgever.

 

Wanneer u de opvangdag(en) van uw kind(eren) structureel wilt wijzigen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de afdeling planning (info@kickertje.nl). Wilt u minder opvangdagen dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van een maand (per willekeurige dag van de maand). Uitbreiding en wijziging is alleen mogelijk als de bezetting van de groep dit toelaat. Een wijziging of uitbreiding van opvangdag(en) wordt altijd schriftelijk bevestigd. Bij uitbreiding of bij een wijziging voor minder dagen, ontvangt u een gewijzigd contract.

 

Voor kinderen van zowel de dag- als buitenschoolse opvang worden aanvullend op de dagelijkse activiteiten, workshops of extra kortlopende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld dans, yoga, een voorstellingvan Fien de Voorleesfee. Daarnaast zijn er ook enkele betaalde activiteiten, denk aan peutertheater, babymassage, muziek voor 2 of een speciale voorstelling. Op onze site vindt u het volledige aanbod aan activiteiten.

 
Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u wanneer een kind ziek is en het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvangvoorziening niet kan bezoeken. Wij vragen u bij ziekte zo spoedig mogelijk af te melden via het ouderportaal/de Kicker-app. De afwezigheid wordt realtime verwerkt. Dit heeft voorkeur boven het telefonisch melden van een afwezigheid. Mocht u alsnog de groep telefonisch willen informeren dan kunt u de groepen rechtstreeks bereiken (zie de laatste pagina van ons informatieboekje) Wanneer uw kind de dag al begint met 38°C dan moet u uw kind thuis houden. De ervaring leert dat de temperatuur later op de dag meestal hoger wordt, waarna wij alsnog contact met u moeten zoeken. Een ziek kind voelt zich thuis in zijn eigen omgeving met vader of moeder in zijn nabijheid het prettigst.

Ook bij ziektesymptomen als overgeven, keelontsteking, angina en bacteriële huidinfecties (bijvoorbeeld de zogenaamde ‘krentenbaard’ (impetigo) en worminfecties) verzoeken wij u uw kind thuis te houden. Dit in verband met besmettingsgevaar. Daarnaast zijn ooginfecties bijzonder besmettelijk. Uw kind mag het verblijf wel blijven bezoeken, wij raden u echter wel aan druppels of zalf bij de huisarts te halen. Bij ziekteverschijnselen zoals diarree of waterpokken mag uw kind komen wanneer het kind in staat is om mee te doen aan het dagprogramma.

De pedagogisch medewerkers van ’t Kickertje hanteren bij het vermoeden van een (infectie)ziekte de richtlijnen uit de GGD-wijzer. Hiervoor zijn per locatie handboeken aanwezig. Aan de hand van deze richtlijnen wordt bepaald wat de medewerkers kunnen doen; bijvoorbeeld dat het nodig is dat uw kind wordt opgehaald uit de opvang. Verder zullen wij contact met u zoeken wanneer uw kind te ziek is om mee te doen aan het dagprogramma en/of de verzorging van uw kind is te intensief voor de medewerkers. Het belang van het zieke kind staat voorop, maar daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen in de groep en de medewerkers zelf. Doordat de pedagogisch medewerkers dagelijks met de kinderen omgaan en meevoelen in hun wel en wee, zijn zij zeer goed in staat om te beoordelen wanneer een kind zich niet lekker voelt en naar huis moet. De medewerker neemt hierover de beslissing. Van de ouders wordt verwacht dat zij aan een oproep hiertoe gehoor geven en hun zieke kind zo spoedig mogelijk komen/laten ophalen. Wij adviseren ouders om een alternatief achter de hand te houden om in voorkomende gevallen het kind op te kunnen vangen. Aarzel vooral niet bij de medewerkers te melden wanneer er thuis bijzonderheden zijn voorgevallen en uw kind zich mogelijk minder lekker voelt.

In verband met complicaties bij eventuele zwangerschap van ouders en/of medewerkers ook graag waarschuwen bij rode hond en de vijfde ziekte. Indien het noodzakelijk is dat onmiddellijk een huisarts wordt geconsulteerd, zoeken wij altijd eerst contact met de ouders/ verzorgers. Indien mogelijk zal de eigen huisarts worden geconsulteerd. Het is van groot belang dat wij dan ook weten wie uw huisarts is. Eventueel kunt u ook zelf de huisarts bezoeken.

Indien er iets ernstigs voorvalt dan wordt uw kind met een taxi naar de 1e hulp in het ziekenhuis gebracht of mogelijk met eigen vervoer door 2 medewerkers. Ook in dit geval wordt er direct met de ouders contact opgenomen.

13kikkerhart
Scroll naar boven