Privacyverklaring

Veiligheid en privacy persoonlijke gegevens

Inleiding

Stichting Kinderopvang ‘t Kickertje respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de AVG draait alles om het beter beschermen van de privacy van personen. In dit privacyreglement beschrijven wij wat wij met uw gegevens doen, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Doel gegevensverzameling en -verwerking

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren hebben wij gegevens nodig van u en uw kind(eren). De gegevens van onze klanten worden met het volgende doel verzameld en verwerkt om::

  • Uw inschrijving te verwerken en een aanbod te kunnen doen.
  • Een contract voor plaatsing op te stellen
  • Adresgegevens en bankgegevens bij te houden vanwege de maandelijkse facturering, het opstellen van de jaaropgave kinderopvang en de verdere uitvoering van het contract
  • Gegevens bij te houden die van belang zijn om uw kind(eren) de best mogelijke zorg te bieden en te verbeteren.

De gegevens die aan ons worden verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij voor het verkrijgen van VVE-subsidie (gemeente Midden-Delfland), het ouderportaal van Konnect, kindplanningsprogramma Flexkids (beiden Kidskonnect), het houden van ons klanttevredenheidsonderzoek (XS4all) en voor onze administratie (Computerplan).

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij verstrekken nooit gegevens aan derden voor marketingdoeleinden.

Verzamelen van gegevens en uitwisseling van gegevens met derden

De benodigde gegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij ouders/verzorgers. Uitzondering vormt de observatie van kinderen. ’t Kickertje biedt een veilige en vertrouwde omgeving en wij vinden het belangrijk de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Regelmatig vindt er afstemming met ouders/verzorgers plaats middels het bespreken van de observatieverslagen. Gegevens worden nooit verzameld bij derden zonder de toestemming van betrokkene(n).

’t Kickertje wisselt in het kader van de uitvoering van het contract met de klant en de wettelijke verplichtingen die ’t Kickertje heeft met de volgende partijen gegevens uit over ouders en kind:

In het kader van de Kinderopvangtoeslag geven wij maandelijks gegevens van kinderen en ouders door aan de Belastingdienst. Het betreft alleen die gegevens voor zover deze voor de belastingdienst noodzakelijk zijn (naam, adres, BSN kind en betalende ouder, genoten opvang).

’t Kickertje geeft in het kader van de controlerende taak van de GGD binnen de Wet Kinderopvang gegevens van het kind (naam, geboortedatum) door aan de GGD. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de begeleider/kind ratio.

In het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie ook uit te wisselen met derden (bureau jeugdzorg, GGD, consultatiebureau, scholen en algemeen maatschappelijk werk enz.). Deze gegevensuitwisseling vindt alleen plaats nadat ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft zelf ook recht op inzage van uw gegevens. U kunt o.a. uw gegevens inzien via het ouderportaal. Via het ouderportaal/app kunt u persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen (adres en telefoonnummers).

Recht op inzage kinddossier

Een ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht om het dossier van zijn of haar eigen kind(eren) in te zien. Indien het dossier is afgerond vindt u het dossier in de ouderapp/ouderportaal. Het kinddossier wordt met u besproken. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een uitnodiging.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ’t Kickertje, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Wanneer een aanbod niet geaccepteerd wordt, worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

Geheimhouding

De functionarissen die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben conform CAO Kinderopvang artikel 2.14 en hun arbeidsovereenkomst volstrekte geheimhoudingsplicht, ook na beëindiging van het dienstverband.

Beveiliging van gegevens

Alle geautomatiseerde gegevens worden beveiligd door middel van gebruik van gebruikersnamen en  wachtwoorden en waar mogelijk met tweestapsverificatie. Alleen de bevoegde functionaris heeft deze toegang.

Klacht

’t Kickertje doet haar uiterste best om uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Bent u het desondanks nog niet eens met ons gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van de Stichting Kinderopvang ’t Kickertje dan kunt u ons mailen via info@kickertje.nl of telefonisch via (015) 257 32 12

Cookies

Stichting Kinderopvang 't Kickertje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

13kikkerhart
Scroll naar boven