015 - 257 32 12
bgg: 015 - 285 55 73

HKZ certificering

Sinds juni 2009 is Kindercentrum ’t Kickertje HKZ gecertificeerd. Een HKZ-keurmerk betekent dat de kinderopvang voldoet aan belangrijke kwaliteitseisen. Deze eisen worden jaarlijkse getoetst tijdens de interne en externe audit. Tijdens deze audits bekijkt de auditor of alle processen voldoen aan de eisen en verlopen zoals ze behoren te gaan. Om dit goed te toetsen wordt op verschillende plaatsen gekeken in dossiers en observaties. De auditor heeft geheimhoudingsplicht en kijkt niet de naar de inhoud, maar of het dossier voldoet aan de eisen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de pedagogisch medewerkers op de groep. Het belangrijkste is dat u en uw kind centraal staan. Dit uit zich onder meer in de afspraken die ’t Kickertje met u maakt. Bijvoorbeeld over de omgang en communicatie met u en uw kind. Deze afspraken zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek en worden dagelijks door de medewerkers in praktijk gebracht. Om goede zorg te kunnen bieden, voldoet ’t Kickertje ook op andere gebieden aan de eisen, zoals opleiding, hygiëne, speelmateriaal, enzovoort.